AGrowth

เปิดตัว AGrowth โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตร

บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับโลก AGrowth เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โครงการนี้ ยังได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วโลก ในการส่งผ่านนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของไทย

เกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อประเทศ จากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ที่คิดเป็นร้อยละ 38 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ แต่กลับสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมได้น้อยกว่าร้อยละ 10 เพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังใช้วิธีทำการเกษตรแบบดั้งเดิม

เนสท์ ซึ่งเล็งเห็นในเรื่องนี้ จึงริเริ่มโครงการ AGrowth เพื่อนำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรที่ดีที่สุดในโลกมาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้ อาทิ การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงระบบขนส่งสินค้า และการให้อำนาจแก่เกษตรกรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ตลอด 12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการชี้แนะจากผู้ชำนาญการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนสท์ และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งการสร้างและพัฒนาธุรกิจของตน รวมถึงการทำตลาด และนำเสนอนวัตกรรมของตนต่อบริษัท/องค์กรการเกษตร

มร. ลอเรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่โครงการนี้ เป็นโครงการนวัตกรรมการเกษตรโครงการแรกของประเทศไทย ทางบริษัทฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่าทาง NIA มุ่งที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ไปสู่การเกษตรยุคใหม่ โดยที่่ผ่านมาได้ก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC Center เพื่อบ่งชี้แนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ

ทาง NIA เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ประเทศต่อผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรทั่วโลก

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสริมว่าทางบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสู่ยุค 4.0 และหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่าเห็นด้วยกับพันธกิจของโครงการนี้ และเล็งเห็นโอกาสร่วมกับกับสตาร์ทอัพต่างๆในการทดสอบและหาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะกับการเกษตรในเมือง

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
10
Shares
Previous Article
ระบบ 5G สมาร์ททราเวล

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์, เป่ยจิง ยูนิคอม และหัวเว่ย เปิดตัวระบบ 5G สมาร์ททราเวล

Next Article
Problem Statement

สร้างเข็มทิศสู่โซลูชั่น ด้วย Problem Statement

Related Posts