AGrowth

เปิดตัว AGrowth โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตร

บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับโลก AGrowth เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โครงการนี้ ยังได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วโลก ในการส่งผ่านนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของไทย

เกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อประเทศ จากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ที่คิดเป็นร้อยละ 38 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ แต่กลับสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมได้น้อยกว่าร้อยละ 10 เพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังใช้วิธีทำการเกษตรแบบดั้งเดิม

เนสท์ ซึ่งเล็งเห็นในเรื่องนี้ จึงริเริ่มโครงการ AGrowth เพื่อนำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรที่ดีที่สุดในโลกมาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้ อาทิ การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงระบบขนส่งสินค้า และการให้อำนาจแก่เกษตรกรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ตลอด 12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการชี้แนะจากผู้ชำนาญการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนสท์ และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งการสร้างและพัฒนาธุรกิจของตน รวมถึงการทำตลาด และนำเสนอนวัตกรรมของตนต่อบริษัท/องค์กรการเกษตร

มร. ลอเรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่โครงการนี้ เป็นโครงการนวัตกรรมการเกษตรโครงการแรกของประเทศไทย ทางบริษัทฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่าทาง NIA มุ่งที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ไปสู่การเกษตรยุคใหม่ โดยที่่ผ่านมาได้ก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC Center เพื่อบ่งชี้แนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ

ทาง NIA เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ประเทศต่อผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรทั่วโลก

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสริมว่าทางบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสู่ยุค 4.0 และหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยพัฒนานวัตกรรมด้านนี้ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่าเห็นด้วยกับพันธกิจของโครงการนี้ และเล็งเห็นโอกาสร่วมกับกับสตาร์ทอัพต่างๆในการทดสอบและหาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะกับการเกษตรในเมือง

AHEAD ASIA นวัตกรรม ล้ำหน้า

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
ระบบ 5G สมาร์ททราเวล

ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์, เป่ยจิง ยูนิคอม และหัวเว่ย เปิดตัวระบบ 5G สมาร์ททราเวล

Next Article
Problem Statement

สร้างเข็มทิศสู่โซลูชั่น ด้วย Problem Statement

Related Posts