FUTURE FOOD SYSTEM CONFERENCE 2023

ครั้งแรกในเอเชีย สัมมนาระบบอาหารระดับโลก FUTURE FOOD SYSTEM CONFERENCE 2023

Bio Buddy ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) TASTEBUD LAB และเครือข่าย FUTURE FOOD NETWORK จัดงาน Future Food System Conference 2023 ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ระดับสากล 25-27 พฤษภาคมนี้ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการทํางานเชิงรุก สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนแนวทางความร่วมมือ กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญให้กับการพัฒนายั่งยืนของระบบอาหารในอนาคต ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมทางด้านอาหารยั่งยืนสู่ประชาคมโลก

มีไฮไลท์สำคัญ อย่างเวทีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคต การประชุมสัมมนาผู้นําด้านระบบอาหารยั่งยืน และ Future Food Ideation Workshop โดยมีนวัตกรรมอาหารอนาคตยั่งยืนเป็นสื่อกลาง ร่วมด้วยผู้นําในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน หน่วยงานให้ทุน กองทุนยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด Ecosystem

พร้อมเปิดแนวทางร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กรอบของ BCG ส่งต่อ SOFT POWER และที่สําคัญกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

พบกับไฮไลท์สําคัญ อย่าง

• Food System Innovation Show & Launch เวทีสําหรับผู้นําในกลุ่มสตาร์ทอัพ ด้าน Foodtech Biotech การนําเสนอสินค้านวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สําคัญท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

• Future Food System Conference การประชุมในหัวข้อสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อาหาร กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการร่วมมือ ร่วมทุนที่สําคัญกับระบบอาหารโดยผู้นําทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ

• Sclae up Future Food Platform – Business Matching จับมือ ร่วมกันพัฒนายกระดับ อาหารแห่งอนาคตกับตัวจริงเสียงจริงในและต่างประเทศด้านอาหารแห่งอนาคต

• Future Food Sandbox-Foodtech Startup Pitching & Networking ใกล้ชิด พบเจอตัวจริง และผู้เชี่ยวชาญ และเกิดการติดต่อแนวทางในการทํางานร่วมกันในอนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานและบริษัทผู้นําด้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สตาร์ทอัพด้าน Foodtech Biotech สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

ไลน์: @tastebudmkt

โทร: 095-732-4471

เว็บไซต์ : www.tastebudlab.com

อีเมล : tastebudthailand@gmail.com

Subscribe to Our Newsletter

Loading
Total
0
Shares
Previous Article
ETDA DGT 2023 AI แพทย์ ไทย

ETDA ถอดบทเรียน DGT 2023: ความท้าทายของ AI กับวงการแพทย์ไทย อยู่ตรงไหน?

Next Article
ความผิดพลาด AI

คาดสถิติความผิดพลาดจาก AI สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2023

Related Posts