Pisitgun Preeyaphanich

16 posts
ผมชื่อ "กันดั้ม" เจ้าของเว็บไซต์ NOWASU.CO เด็ก Gen-Y ที่สนใจ เรื่องนวัตกรรม และธุรกิจดิจิทัล ชอบอ่าน ดู คิดเขียนเรื่องราวใหม่ๆ เพราะสนใจว่าอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไร